ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletLog in
bulletRegister
bulletLost Password
bulletA site evaluation
dot
dot
bulletความเป็นมา
bulletประวัติส่วนตัว
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน
dot
dot
bulletการนวดแผนไทยตำรับโรงเรียนบ้านหนองติ้ว
bulletสารจากผู้เขียน
bulletการสืบทอดภูมิปัญญา การนวดฯ
bulletคุณธรรมจริยธรรมด้านการนวดแผนไทย
bulletมารยาทการนวดแผนไทย
dot
dot
bulletท่านวดที่ 1นวดมือ
bulletท่านวดที่ 2 : นวดแขน
bulletท่านวดที่ 3 นวดไหล่
bulletท่านวดที่ 4 นวดขมับ
bulletท่านวดที่5: นวดต้นคอ ท้ายทอย
bulletท่านวดที่ 6 นวดน่อง ขา
bulletท่านวดที่ 7 นวดฝ่าเท้า
dot
dot
bulletประเทศไทย
bulletประเทศบรูไน
bulletประเทศสิงคโปร์
bulletประเทศมาเลเซีย
bulletประเทศอินโดนีเซีย
bulletประเทศฟิลิปปินส์
bulletประเทศพม่า
bulletประเทศลาว
bulletประเทศเวียดนาม
bulletประเทศกัมพูชา
bulletอื่นๆ
dot
dot
bulletความเป็นมาอาเซียน
bulletสัญลักษณ์อาเซียน
bulletวัตถุประสงค์อาเซียน
bulletปฏิญาอาเซียน
bulletกฎบัตรอาเซียน
bulletVDO เกี่ยวกับอาเซียน
dot
dot
bulletบรูไน
bulletกัมพูชา
bulletอินโดนีเซีย
bulletลาว
bulletมาเลเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
bulletสิงคโปร์
bulletไทย
bulletเวียดนาม
dot
dot
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletการแพทย์แผนไทย
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย
dot
dot
dot

dot
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
(Indonesia)

                 
          
ธงชาติ                                               ตราแผ่นดิน

 

ชื่อทางการ:  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เมืองหลวง:  จาการ์ตา (Jakarta)

ที่ตั้ง: อยู่ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลียทําให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบที่สําคัญต่างๆ เช่น ช่องแคบมะละกาช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศใน ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

พื้นที่
: ๑,๘๙๐,๗๕๔ ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า ๑๗,๕๘๐ เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ ส่วน คือ
           - หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
       -
หมู่เกาะซุนดาน้อยประกอบด้วยเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวามีเกาะบาหลีลอมบอกซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์

      
- หมู่เกาะมาลุกุหรือหมู่เกาะเครื่องเทศตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสีกับอิเรียนจายาบนเกาะนิวกินี
       -
อีเรียนจายาอยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินีประชากร:  ประมาณ ๒๒๐ ล้านคนประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม  ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า ๕๘๓ ภาษาร้อยละ ๖๑ อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ภูมิอากาศมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย ๒ ฤดู คือ ฤดูแล้ง  (พฤษภาคม - ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน - เมษายน)

ภาษาภาษาราชการและภาษาประจําชาติได้แก่ ภาษาอินโดนีเซียหรือ BahasaIndonesia

ศาสนาชาวอินโดนีเซียร้อยละ ๘๗ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๖ นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ร้อยละ ๓.๕ นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ ๑.๘ นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ ๑.๓ นับถือ ศาสนาพุทธ

สกุลเงิน
: รูเปียห์ (Rupiah : IDR)
            
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
(ซื้อ) ๒.๘๗ บาท / ๑,๐๐๐ รูเปียห์ (ขาย) ๓.๓๒ บาท / ๑,๐๐๐รูเปียห์ (มกราคม ๒๕๕๒)
                                 

ระบอบการปกครองประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
                            
* ประธานาธิบดี คือ ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

นางสุมิตรา ชุนรัมย์
อีเมล : sumittrachunram@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sumittrachunram.com