ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletLog in
bulletRegister
bulletLost Password
bulletA site evaluation
dot
dot
bulletความเป็นมา
bulletประวัติส่วนตัว
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน
dot
dot
bulletการนวดแผนไทยตำรับโรงเรียนบ้านหนองติ้ว
bulletสารจากผู้เขียน
bulletการสืบทอดภูมิปัญญา การนวดฯ
bulletคุณธรรมจริยธรรมด้านการนวดแผนไทย
bulletมารยาทการนวดแผนไทย
dot
dot
bulletท่านวดที่ 1นวดมือ
bulletท่านวดที่ 2 : นวดแขน
bulletท่านวดที่ 3 นวดไหล่
bulletท่านวดที่ 4 นวดขมับ
bulletท่านวดที่5: นวดต้นคอ ท้ายทอย
bulletท่านวดที่ 6 นวดน่อง ขา
bulletท่านวดที่ 7 นวดฝ่าเท้า
dot
dot
bulletประเทศไทย
bulletประเทศบรูไน
bulletประเทศสิงคโปร์
bulletประเทศมาเลเซีย
bulletประเทศอินโดนีเซีย
bulletประเทศฟิลิปปินส์
bulletประเทศพม่า
bulletประเทศลาว
bulletประเทศเวียดนาม
bulletประเทศกัมพูชา
bulletอื่นๆ
dot
dot
bulletความเป็นมาอาเซียน
bulletสัญลักษณ์อาเซียน
bulletวัตถุประสงค์อาเซียน
bulletปฏิญาอาเซียน
bulletกฎบัตรอาเซียน
bulletVDO เกี่ยวกับอาเซียน
dot
dot
bulletบรูไน
bulletกัมพูชา
bulletอินโดนีเซีย
bulletลาว
bulletมาเลเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
bulletสิงคโปร์
bulletไทย
bulletเวียดนาม
dot
dot
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletการแพทย์แผนไทย
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย
dot
dot
dot

dot
ความเป็นมาอาเซียน


     ความเป็นมาของการรวมกลุ่มอาเซียน

 

 

การจัดตั้งอาเซียน

            อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.. ๒๕๑๓ อันเป็นผลจากการประชุมที่
กรุงเทพฯ โดยสมาชิกก่อตั้งของสมาคมฯ มี ๕
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกัน และ
จำนวนสมาชิกจะคงอยู่เท่านี้มาอีก ๑๗
ปี ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๗ บรูไน ดารุสซาลามจึง
เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ ๖
และจากนั้นเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๓๘
ลาวและพม่าเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ กัมพูชาเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ รวม ๑๐
ประเทศ ปัจจุบันอาเซียนมีประชากรรวม ๕๐๓
ล้านคน มีดินแดนรวมกัน ๔.๕ ล้านตาราง
กิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า ๗๓๗
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการค้ารวม 
๗๒๐
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 เมื่อแรกนั้นประเทศสมาชิกก่อตั้งแสดงเจตนารมณ์ว่า  มีความ
ประสงค์ให้อาเซียนเป็นเวทีความร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
และเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันด้านเศรษฐกิจ แต่ในข้อเท็จจริง
แล้ว  อาเซียนมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจน้อยมากจนกระทั่ง ๑๐
ปี
ให้หลังคือ  ในปี ๒๕๒๐
จึงได้เริ่มมีการดำเนินการจริงจังตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งอาเซียน 
โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ประชุมกันที่กรุงมะนิลา และบรรลุข้อตกลงเป็นครั้งแรกที่จะ
เจรจาลดภาษีศุลกากรเป็นรายสินค้า  ซึ่งแม้ว่าจะดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้ามากสำหรับการที่จะ
เปิดประเทศรองรับการค้าเสรี แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการประนีประนอมระหว่าง
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมกับประเทศที่อุตสาหกรรมยังล้าหลัง  ซึ่งฝ่าย
หลังนี้อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีประชากร ๑๒๐
ล้านคนตกอยู่ในฐานะดังกล่าวด้วย แต่
พัฒนาการของอาเซียนดังกล่าว  ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ จนกระทั่งเข้าสู่
ศควรรษใหม่ ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๖
ในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนที่เมืองบาหลีประเทศ
อินโดนีเซียได้มีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนขึ้น ซึ่งได้นับการสนับสนุนจากประชาคมโลกทั่วไปโดยเฉพาะสหภาพยุโรป
ซึ่งมีประสบการณ์ในการบูรณาการประเทศต่างๆ เข้าด้วยกันมาก่อนCopyright © 2012 All Rights Reserved.

นางสุมิตรา ชุนรัมย์
อีเมล : sumittrachunram@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sumittrachunram.com